AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Meniny na web
 

AKTUÁLNE KURZY

USD           USD           1.0830
JPY           JPY           169.54
CZK           CZK           24.748
GBP           GBP           0.85165
HUF           HUF           388.05
PLN           PLN           4.2686
CHF           CHF           0.9905

Európska centrálna banka 22.05.2024

Využite širokú ponuku
na zlepšenie Vašich podmienok :

» vernostné zľavy
» množstevné zľavy (za počet    dokladov, resp. počet    podnikateľských subjektov)
» zľavy za odporučenie /    získanie nového zákazníka
» možnosť barterových    obchodov
» možnosť obchodnej    spolupráce

SLUŽBY

Vedenie podvojného účtovníctva

spracovanie odovzdaných dokladov v súlade s platnou legislatívou
vedenie hlavnej knihy
vedenie účtovného denníka
vedenie analytickej evidencie, prípadne strediskovanie
vedenie pokladničných kníh
evidencia pohľadávok a záväzkov
evidencia majetku
evidencia DPH, daňové priznanie
mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
kontrola účtovníctva


Vedenie jednoduchého účtovníctva

vedenie peňažného denníka
vedenie pokladničnej knihy
vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
vedenie evidencie majetku
vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
vedenie ostatných účtovných kníh
mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
spracovanie ročnej účtovnej závierky

Spracovanie miezd

mesačné spracovanie miezd
vypracovanie a zaslanie výkazov do poisťovní a na Daňový úrad
ročné zúčtovanie dane z príjmu
vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov
vedenie mzdových listov
ypracovanie výkazov súvisiacich s personalistikou a mzdami


Dodatočné služby

Ročné spracovanie daňového priznania
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
Scanovanie účtovných dokladov do elektronickej formy
Podnikateľské poradenstvo
Zastupovanie v prípade plnomocenstva pred daňovým úradom a pred inými inštitúciami
Príprava výročnej správy (ekonomická časť)
Príprava a vyhotovenie zápisnice z Valného zhromaždenia
Príprava zmluvnej dokumentácie k rôznym prípadom podnikateľského života (nájom, podnájom,            postupovanie pohľadávok, pristúpenie k záväzku, ručiteľské vyhlásenia a zmenky a pod.)


Podnikateľské poradentstvo

Finančný kontroling
Vypracovanie finančných analýz spoločnosti
Hĺbkové analýzy a rozbory spoločnosti
Návrhy úsporných a racionalizačných opatrení v čase krízy
Kredit management
Cash flow plánovanie
Plánovanie (budgeting)

 
Úvod             Služby             Cenník             Referencie             Kontakt